torsdag 8 februari 2018

Alliansgruppledning

Nu är vi tillbaka på Hotell Skansen på Öland. Två dagar med gruppledningen för Alliansen i Landstinget. Även här står valplanering högst upp på listan.

fredag 2 februari 2018

Tvådagars konferens

I två dagar sitter vår gruppstyrelse på Öland för att planera valåret. Nu gäller det att kavla upp armarna - Vi har ett val att vinna!

onsdag 31 januari 2018

Ge personalen större möjligheter.


Att svensk sjukvård har bemanningsproblem är ingen nyhet. Inte heller att även Landstinget i Kalmar län har stora problem med att rekrytera personal till ett flertal verksamheter. Inom primärvården i länet saknas ett 40-tal läkare och sjuksköterskebristen har nu medfört att vårdplatser stängts och verksamheter slås ihop för att klara bemanningen.

Det krävs många olika åtgärder för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Lön och arbetstider är två faktorer som är oerhört viktiga för personalen. Men ofta nämns också möjligheterna att påverka arbetsplatsen och arbetssituationen som ett förbättringsområde.

Därför vill vi Moderater pröva om personalen själva är intresserade av att driva vissa verksamheter som intraprenader.

Intraprenader finns som driftsform i flera kommuner och i enstaka landsting. Förutom att personalen trivs bättre och får mycket större inflytande, så är erfarenheten också att man förbättrar kvaliteten, tillgängligheten och ekonomin.

En intraprenad är inte ett privat företag. Personalen som driver verksamheten arbetar under något som skulle kunna kallas företagsliknande former, men fortfarande inom landstingets verksamhet. Verksamheten får eget budgetansvar och en stor frihet att påverka arbetet och målsättningar.

När vi har varit ute i verksamheterna och pratat med personal har vi fångat upp en vilja och drivkraft att få jobba mer självständigt. Med intraprenader får personalen stort inflytande över sin arbetsplats. Det gagnar också patienterna, då en erfarenhet av intraprenader är att det är lättare att rekrytera personal och ha en fast bemanning, vilket innebär att patienterna får en trygg och fast vårdkontakt. Landstinget skulle också kunna reducera hyrläkarkostnaderna och satsa på den egna personalen istället.

Vi har nu lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att undersöka om det finns möjligheter och intresse att starta intraprenader inom landstinget och att erbjuda medarbetarna utbildning om hur man startar och driver en intraprenad.

En trygg och säker vård börjar med medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats och har stora möjligheter att påverka sin situation. Det ska vi Moderater fortsätta verka för.


Malin Sjölander (M), oppositionsråd
Landstinget i Kalmar län

Pär-Gustav Johansson (M), politisk samordnare
Landstinget i Kalmar län

torsdag 25 januari 2018

Jämlik vård för BUP-patienter


Precis innan jul skrev Elin Landerdahl, ledamot i Landstingsfullmäktige en debattartikel där hon trycker på vikten av att införa vårdplatser för BUP-patienter i norra länsdelen.


”Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Hur menar majoriteten att detta bidrar till jämlik vård i hela länet? Är det rimligt att barn och unga i norra länsdelen ska behöva behandlas långt från sina nära och kära? Många frågor men tyvärr alldeles för få svar från majoriteten i debatten. Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungas bästa att bli inlagd 15 mil från sin familj som kanske är den enda tryggheten de har?

Under de senaste åren har tack och lov inget barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik men statistiken visar tyvärr på att risken ökar för varje dag som går. Den psykiska ohälsan ökar nämligen hela tiden, främst bland unga.

Vi kan konstatera att det inte finns någon enkel förklaring till den ökande psykiska ohälsan – men det är bråttom att bryta trenden. Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, och samhället brister i flera avseenden vad gäller att säkerställa barns rätt till hälsa.

I den bästa av världar jobbar landstinget i Kalmar län så pass bra med det förebyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Majoriteten hävdar dock att man är nöjda med deras förebyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar med barn och unga inom psykiatrin under år 2017.

Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Dagsfärska siffror visar att endast 48 % fick påbörjad behandling inom målet under år 2017. Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 % av de barn och unga som behöver vård. Det är landstingets skyldighet att hjälpa dem. När landstingsfullmäktige genomfördes häromveckan var det tredje året i rad som jag gick upp i talarstolen och betonade vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen. Den jämlika vård som ska råda i hela länet gäller dock inte de barn och unga i norra länsdelen som är i behov av psykiatrisk vård.”

Dialogmöte med fackliga representanter

I måndags bjöd Alliansen i landstinget in de tre största fackförbunden (Vårdförbundet, Läkarföreningen och Kommunal) till ett dialogsamtal. Vi ville höra hur vårt landsting kan bli en attraktivare arbetsgivare då vi har fått många larmrapporter om personalbrist, ansträngd arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet. Personalen är oroliga att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt, de känner sig stressade och otillräckliga. Färre anställda får fler arbetsuppgifter att göra, framför allt gäller detta sjuksköterskorna. Det är stressigt och det saknas alltför ofta tid för återhämtning. Nu senast på medicinkliniken i Kalmar där 17 sjuksköterskor har sagt upp sig efter en sammanslagning av flera avdelningar.

Just fel kompetens var en av anledningarna till personalflykten från medicinkliniken. När avdelningar slogs ihop tvingades nämligen sjuksköterskor arbeta med patientgrupper som man saknade specialistkompetens för något som skapade stress och oro över patientsäkerheten.

Som arbetsgivare måste landstinget vara med och stötta med kompetensförsörjning och kompetensutbildning.

lördag 23 december 2017

Motion om intraprenader

Tidigare i veckan lämnade Malin Sjölander in en motion om att intraprenader ökar kvalitet, tillgänglighet och förbättra villkoren för personalen. Läs motionen i sin helhet nedan.


Intraprenad är en alternativ driftsform som prövats inom flera landsting. Med en ökad frihet för personalen har denna organisationsform, för många verksamheter som prövat den, inneburit ett lyft främst för kvalitetsutvecklingsarbetet, som till exempel i Burträsk där vårdcentralen drevs under lång tid som intraprenad.

Intraprenad ska inte förväxlas med entreprenad. Som intraprenad är man inte ett helt fristående företag utan man arbetar under något som skulle kunna kallas företagsliknande former, men fortfarande inom landstingets verksamhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom landstinget får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen av verksamheten. Man kan säga att det är verksamhet inom offentlig förvaltning som på uppdrag bedrivs självständigt av en grupp anställda.

När vi Moderater varit ute i verksamheterna och pratat med personal har vi fångat upp en vilja och drivkraft att få jobba mer självständigt. Med intraprenader får personalen stort inflytande över sin arbetsplats.

En utveckling av det interna teamarbetet kan leda till helt nya arbetssätt och eftersom resurserna stannar inom verksamheten finns en tydligare morot till att ständigt förbättra rutiner och arbetsprocesser. Inom kommunala verksamheter är de effekterna mycket tydliga.

Intraprenader innebär en högre grad av självbestämmande och därmed ett ökat entreprenörstänkande som kan leda till många positiva fördelar för verksamheterna som är intresserade av denna alternativa driftsform. Medarbetare och chefer kan korta beslutsvägarna och få frihet i att pröva nya metoder och arbetssätt som kan leda till ökad effektivisering och bättre kvalitetsutveckling. Landstinget i Kalmar län bör utreda vilka förutsättningarna är för intraprenader och vilket intresse bland personalen som finns.

Utifrån detta vill jag föreslå landstingsfullmäktige besluta
 
 
att Landstinget i Kalmar län undersöker om medarbetarna är intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad

att Landstinget i Kalmar län erbjuder intresserade medarbetare utbildning om hur man startar och driver en intraprenad

att Om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Landstinget i Kalmar län ta fram nödvändiga underlag och underlätta för denna driftsform

tisdag 12 december 2017

För hög dödlighet i stroke- Att ingen verkar veta varför dödligheten är störst i Kalmar län är ett oacceptabelt problem, speciellt när det förhållit sig så under flera år, säger oppositionsrådet Malin Sjölander (M).

Kalmar län har högst dödlighet i stroke i hela Sverige. Länet har legat illa till i dessa mätningar i årtionden, men ser i år ut att ha dragit ifrån ordentligt. Ingen vet varför det förhåller sig så och ingen djupare utredning har gjorts, vilket nu moderaternas oppositionsråd Malin Sjölander kräver ska göras.

 
 
- Varje år drabbas ca 700 personer av stroke i vårt län och trenden är att antalet fall minskas, precis som i landet i övrigt. Men, tittar man på dödligheten är den alldeles för hög här i länet och nu måste det till en strategi, en plan, för hur dödstalen ska sjunka. En ordentlig utredning behövs omgående, menar Malin Sjölander.


Förra året drabbades ca 26500 personer i Sverige av stroke, vilket är färre än tidigare år. Men, det ser olika ut i olika delar av landet med dödligheten. Högst dödlighet har man i Kalmar län och lägst i Västmanland och Stockholm. Kalmar län har haft stora problem i flera decennier. Nu kan det bli ändring på detta.

 
 
- Lite magstarkt är det när man ser att sittande socialdemokratiska majoritet uttalar sig förvånat som om de vore tagna på sängen. De har vetat om detta problem i flera år utan att göra något åt det, vilket inte är annat än skandal!

- Kalmar läns sjukvård kan bli bättre, men det behövs en ny majoritet, anser Malin Sjölander (M).