söndag 19 november 2017

Motion om att införa akutläkare

Häromveckan lämnade Malin Sjölander och Lennart Hellström in en motion om att införa akutläkare,


"Akutsjukvården är en central del av vårt välfärdssamhälle. De flesta har upplevt en akutmottagning, en plats där ingen vill vara, men när vi väl behöver den är vi tacksamma att den finns. Cirka 90 % av alla människor kommer någon gång att behöva uppsöka en akutmottagning. Akutsjukvården är allas angelägenhet.

Att arbeta i en så komplex och avancerad miljö som en akutmottagning kräver naturligtvis en särskild kompetens. Det kräver en hög kompetens för att hantera svårt sjuka på ett säkert och kvalitativt sätt med människans komplexitet som utmaning. Att bedöma och prioritera situationerna på en akutmottagning kräver en flexibel och handlingskraftig ledarroll samt stor erfarenhet. Personalens beslut påverkar patienternas öde, samhällskostnader och väntetider. Den stora utmaningen är att ge alla patienter rätt vård i rätt tid.

En kvalitetssäker akutmottagning kräver långsiktigt arbete för att bygga upp kompetensen inom akutområdet. Det är då inte optimalt med roterande bemanning.

Vi vill därför införa en ny personalkategori, akutläkare. Akutläkare är läkare med specialistutbildning i akutsjukvård, det vill säga förmåga att snabbt och effektivt bedöma och behandla akut sjuka och skadade patienter oavsett var i kroppen symptomet sitter.

 
Utifrån detta vill vi föreslå landstingsfullmäktige besluta,
att                 hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa akutläkare som ny personalkategori."

onsdag 25 oktober 2017

Vår budget år 2018-2020

Idag har vi, tillsammans med övriga allianspartier, presenterat vårt budgetförslag för år 2018-2020. Vi satsar, utöver majoritetens satsningar, 45 miljoner kronor, se nedan för en specificerad lista över våra viktigaste satsningar.


 1. Hälsovalet, primärvårdens vårdvalsmodell: 15 Mkr.
  Bättre bemanning och lättare få fast läkarkontakt, mer vård på din hälsocentral istället för på sjukhuset, längre öppettider.
 2. Bättre anställningsvillkor: 14 Mkr.
  Trohetsbonus till trotjänare, använda hyrbemanningspengarna till att anställa mer personal och skapa bättre arbetsmiljö, indirekt kortare vårdköer och säkrare vård.
 3. Vårdval inom Första linjens psykiatri: 4 Mkr.
  Fler aktörer och bättre förutsättningar att minska psykiska ohälsan. Psykiatrin blir mer lättillgänglig.
 4. Förebyggande hälsoundersökningar och folkhälsoarbete: 3 Mkr respektive 1 Mkr.
  Erbjuda 40-, 50- och 60-åringar hälsosamtal. Stötta kommunerna mer i folkhälsoarbetet. Fler förebyggande insatser minskar behovet av dyrare sjukvård i ett senare skede.
 5. Filialersättning och äldrevårdsmottagningar 3 Mkr.
  Bättre förutsättningar för fler vårdmottagningar på mindre orter och mottagningar där våra äldre får lite extra ”service”.
 6. Bättre tillgänglighet på 1177 Vårdguiden: 3Mkr.
  Det ska lätt att komma i kontakt med 1177, man ska få svar snabbare, och de ska kunna hjälpa patienterna med tidsbokningar.
 7. Införande av bedömningsbil 2Mkr.
  Bemannas med sjuksköterska och avlastar ambulansen och akutmottagningarna genom att komma hem till människor, göra enklare vårdinsatser och lotsa dem rätt i vården. Kan minska besöken på akuten med upp till 25 procent.
 8. Bättre företagsklimat. Förutsättningen för att vi ska få mer resurser till satsningar som ovan – att fler jobbar och betalar skatt. Handlar om ett batteri av åtgärder, som infrastruktursatsningar, stärkt kompetensförsörjning och samverkan med starka näringar i länet.

onsdag 13 september 2017

Ambulanshelikopter räddar liv


- Alla ska ha rätt till jämlik akutvård. En regional satsning på ambulanshelikopter kommer att rädda liv, säger oppositionsrådet Malin Sjölander (M).


Kristdemokraterna har lagt en motion till landstingsfullmäktige i Kalmar län om införande av en ambulanshelikopter i samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen där, förutom länet, både Jönköpings län och Region Östergötland ingår.
- Kalmar län är stort till ytan, precis som exempelvis Dalarna som ju har ambulanshelikopter. Det är långt till den högspecialiserade vården i Linköping och Lund för tidskritiska transporter och en helikopter kan ge dessa patienter bättre chans till överlevnad, menar Malin Sjölander.


Motionen vill att sjukvårdsregionen där Kalmar län ingår ska ansluta sig till Svensk Luftambulans som grundades av Värmland, Dalarna och Västra Götaland i syfte att bedriva akutsjukvård med ambulanshelikoptrar. Verksamheten har rönt stort intresse i hela landet och har resulterat i mer jämlika förutsättningar för akutsjukvården. Idag saknas ambulanshelikopter söder om Örebro, men nu hoppas både moderater och kristdemokrater att det ska kunna ge samma goda resultat i Kalmar län.
- Detta kan bli en mycket viktig kompetenshöjning av hela akutsjukvården eftersom även vägambulanserna kan få tillgång till läkartillgänglighet via helikoptern. Läkare på plats hemma hos patienten eller på olycksplatsen gör skillnad!


- En satsning på ambulanshelikopter kommer att skapa mer trygghet för invånarna i länet, tror Malin Sjölander (M).

lördag 26 augusti 2017

Motion om Seniora tjänster

Tidigare i veckan har ytterligare en motion lämnats in från tre av våra ledamöter; Kaj Holst, Monica Ljungdahl och Suzanne Gustafson.

De föreslår att det ska skapas anpassade tjänster för sjuksköterskor och undersköterskor över 65 år.Läs hela motion nedan,
 
I dagens arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen leder till att färre ska försörja fler. Denna generationsväxling måste tas på allvar och det måste finnas möjligheter att arbeta kvar i vården även när man närmar sig pensionsålder.


Vi vill därför se särskilda seniortjänster där äldre anställda som vill trappa ned inför pension erbjuds den möjligheten. Det ska vara möjligt att anpassa arbetstiden och arbetsuppgifterna och för den som idag vill arbeta vidare efter 65 års ålder. Anställningen bör då övergå i en flexibel form som timanställning eller s.k. "80-90-100". Att personal som vill och orkar arbeta efter 65 års ålder bör ses som tillgång och ha en karriärstege är självklart, inte minst när det gäller sjuk- och undersköterskor. Genom att skapa seniora sjuksköterske- och underskötersketjänster där en del av arbetstiden sker i klinisk vardag och en del avsätts till handledning och utveckling skapas ett alternativ till att söka sig bort från sin tjänst för att orka med sitt jobb. Därmed motverkas onödig kompetensflykt.

Som offentlig arbetsgivare har landstinget ett särskilt stor ansvar att vara ett gott exempel. Inför kommande läkarutbildning i Kalmar blir kliniska lärare en "bristvara" i utbildningen. Här kan äldre erfarna doktorer fortsätta sin gärning genom handledning. Dagens nyutbildade tandläkare saknar klinisk bredd och erfarenhet och måste handledas. Här har erfarna kliniker/praktiker en stor uppgift att fylla, eftersökta av både högskolor och kliniker. Samma behov av handledning och inlotsning krävs för att nyutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter ska finna sin plats i yrkeslivet. De erfarna kollegorna har här en viktig funktion att fylla.

Genom att utnyttja seniorers erfarenhet och kunnande kan klinikernas normalfunktion upprätthållas då medarbetare kan ägna sig åt sin huvudsyssla utan att behöva handleda kollegor.

Utifrån detta vill vi föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Kalmar län undersöker möjligheterna att erbjuda anställda över 65 år fasta anställningar med flexibel omfattning, enligt motionens intentioner.

torsdag 24 augusti 2017

Motion ang. vaccinationsbenägenheten

Innan sommaren lämnade Henrik Yngvesson in en motion om vaccinationsbenägenheten. Vi i Sverige och Kalmar län har fortfarande hög andel vaccinerade men det sjunker. Allt fler föräldrar blir tveksamma till vaccinationernas biverkningar och nytta. Det är ingen bra utveckling.


Nedan kan ni läsa motionen i sin helhet.

I Sverige har man sedan 1982 vaccinerat barn mot mässlingen och röda hund. Fram till för fem år sedan vaccinerades över 95 procent av alla barn i landet. Men, idag ser vi att vaccinationsbenägenheten går ned när allt fler föräldrar blir tveksamma till vaccinationens effekt och potentiella biverkningar.


En anledning till oron är att det i slutet av 1990-talet framkom fall av autism med kopplingar till barnvaccination mot främst mässlingen. Under 90-talet och början av 2000-talet fick även den antroposofiska tanken om att det är olämpligt att vaccinera genomslag. För inte så många år sedan kom rapporter om narkolepsi som biverkning till vaccination mot den aggressiva svininfluensan. Dessa rapporter har gjort att fler och fler väljer att avstå vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

I en skola i Älmhults kommun tackade samtliga flickor i årskurs 6 nej till hpv-vaccination som de blev erbjudna, vilket kan uppfattas som enerverande eftersom hpv-vaccinationen fått oförtjänt kritik för att istället för att skydda mot cancer ökar risken för den. En uppfattning som är svår att härleda i vetenskaplig evidens. Istället har undersökta vaccinationers resultat visat på en mer än 90-procentig minskning av infektioner med hvp-virus.

På många håll i landet har vårdpersonal märkt av ett minskat intresse av att vaccinera sina barn, så även i Kalmar län. Detta har skapat frågeställningar och en osäkerhet kring att minskad vaccinationstäckning skulle kunna leda till nya epidemier av olika sjukdomar som tidigare nästan inte existerat alls, på grund av vaccinationerna.

I Sverige förekommer ännu så länge få fall av mässlingen, men smittan lurar runt hörnet. De senaste åren har flera europeiska länder drabbats av mässlingsepidemier med ett antal dödsfall och bestående handikapp som följd. Man kan också se en ökning av hjärnhinneinflammationer som en effekt av påssjuka och fosterskador på grund av röda hund. Även i dessa länder ser man en minskande grad av vaccinationsbenägenhet som kan kopplas till de ökade sjukdomsfallen.

Flera medicinska institut har gjort stora granskningar av studier gällande riskerna med vaccin. Den största gjordes i USA för inte så länge sedan. I denna granskning

kunde man konstatera att trots potentiella möjliga biverkningar är de vanliga vaccinerna säkra och i princip ofarliga, även om vissa långtidsstudier av vacciners biverkningar skulle behöva uppdateras.

Utifrån detta vill jag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Kalmar län tar fram ett informationsmaterial följt av utåtriktade kampanjer för att öka antalet barn som vaccineras. 

onsdag 7 juni 2017

Strategi för hälsa

För ett par veckor sedan samlades politiker och tjänstemän från länets alla kommuner och landstinget i Oskarshamn för att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting prata om hur vi kan skapa en gemensam strategi för hälsa.

Det är ingen lätt uppgift. Bara att definiera ordet hälsa är en utmaning. För oss alla betyder ju hälsa helt olika saker. Vad innebär det att leva hälsosamt? Hur undviker jag att bli sjuk? Hur blir jag enklare frisk när jag väl blir sjuk? Och vilket eget ansvar har jag för min egen hälsa?

Idag är ojämlikheten väldigt stor när det gäller ohälsa och hälsofrämjande livsstil. De som väljer att leva hälsosamt, motionerar, äter sunt, röker inte och dricker måttligt med alkohol, blir allt mer engagerade i sina livsval, medan de som lever mer ohälsosamt tenderar att komma än mer efter. Och detta kommer att påverka hela livssituationen. Möjligheterna att försörja sig skiljer sig åt, man får sämre ekonomi och sämre möjligheter att aktivera sig. En ond spiral med andra ord.
Hur ska vi då jobba med detta? Vi kan eller ska inte tvinga folk att leva sunt. Men vi måste hjälpa till med information, att förenkla vardagen och att göra enkla val. Varför har exempelvis inte matbutikerna märkt upp sockerhalten på hyllraderna likt kilopriset?

Men viktigast är att vi jobbar med barnen tror jag. Att tidigt få en vana att röra på sig, att få tillgång till nyttig och god mat, och – viktigast av allt – en bra skolgång. För det som är den absolut viktigaste hälsofaktorn är en bra utbildning.

Då är det extra trevligt att vara allianspolitiker. Vi i Alliansen har i många år kämpat för en bättre skola i Sverige. Tillsammans kämpar vi för fler lärare i klassrummet och mot dåliga skolor. Det behöver vi i Kalmar län!

Malin Sjölander(M), oppositionsråd

måndag 22 maj 2017

Motion - Vad går våra skattepengar till?

Vår ledamot Måns Linge har lämnat in en motion om att landstinget ansluter sig till skattekollen.se. Läs motionen i sin helhet här nedan,"Våra kommuninvånare betalar varje månad in en ganska stor del av sin lön till landstinget för att därmed kunna ta del av våra gemensamma välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka för de pengar man betalar in. Till exempel tror svenskarna att 10% av en kommuns budget går till politiken och att skolan får mindre än hälften så mycket resurser som den faktiskt får. Jag tror att det kan finnas ett ännu större behov för landsting än för kommuner att visa vad skatten faktiskt går till. De flesta har nog koll på att pengarna går till sjukvård, men det är ju ett väldigt brett område och landstinget ansvarar för betydligt mer än så. Det är inte bra för demokratin om invånarna har en felaktig uppfattning om hur landstinget pengar används.

Ett sätt att öka medvetenheten och insynen bland länets invånare är att gå med i Skattekollen. Det är en sajt där landstingets data matas in, integreras på landstingets egna hemsida och sedan kan man som invånare enkelt gå in på sidan, fylla i sin lön och se hur mycket av den som går till exempelvis cancervård, folkhögskolorna eller kollektivtrafiken.


Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta:
att                       Landstinget i Kalmar län ansluter sig till skattekollen"